Professor Ole Gjems-Onstad: - Resolusjoner vedtas som ledd i kamp mot Israel

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 09.04.2017

Professor ved institutt for rettsvitenskap og styring, Ole Gjems-Onstad, mener behandlingen av Israel i FN, er «det tydeligste eksempel på ensidig og partisk bruk av menneskerettighetene mot en bestemt side i en politisk konflikt.»

I kronikken «Menneskerettsdramaet» i Dagens Næringsliv i begynnelsen av august skrev professor Gjems-Onstad følgende: 

«En konsekvens av FNs politisering av menneskerettighetene er generalforsamlingens stadige resolusjoner mot Israel. Man behøver ikke godta Israels brutale fremferd for å se dobbeltmoralen blant de diktaturer som, tiljublet av LO, fordømmer landet.»

Vi stilte ham noen spørsmål om temaet.

Hva mener du med politisering av menneskerettighetene?

- Politisering av menneskerettighetene er et vidt uttrykk som kan dekke en rekke forhold. Primært tenkes her på at resolusjoner mv vedtas av stater ut fra politiske hensyn eller markeringsbehov som ikke primært skal sikre at rettighetene ivaretas ut fra sine intensjoner. FN-resolusjoner mot Israel er i en del internasjonal menneskerettslitteratur det tydeligste eksempel på ensidig og partisk bruk av menneskerettighetene mot en bestemt side i en politisk konflikt. Menneskerettighetene blir da et middel til å fremme andre formål enn å sikre enkeltindividets verdighet og trygghet.

FNs generalforsamling
FNs generalforsamling

FN-resolusjoner mot Israel er i en del internasjonal menneskerettslitteratur det tydeligste eksempel på ensidig og partisk bruk av menneskerettighetene mot en bestemt side i en politisk konflikt.

Hvorfor er de stadige resolusjonene mot Israel en politisering av menneskerettighetene?

- Problemet med resolusjonene mot Israel er ikke nødvendigvis at Israel er uskyldig, men at mange stater som står bak fordømmelsene selv begår til dels langt verre brudd på menneskerettighetene. Resolusjonene vedtas av stater som ledd i en kamp mot Israel, og av stater som det er all grunn til å tro ikke ville respektere menneskerettighetene hvis de skulle klare å ta Israel.

Resolusjonene vedtas av stater som ledd i en kamp mot Israel, og av stater som det er all grunn til å tro ikke ville respektere menneskerettighetene hvis de skulle klare å ta Israel.

Hvorfor er resolusjonene dobbeltmoral fra diktaturene?

- Ikke bare fra diktaturer. Resolusjonene mot Israel uttrykker til dels krav de aktuelle stater selv ikke lever opp til. De holder Israel ansvarlig for standarder som de selv svikter. 

På hvilken måte tiljubles disse av LO?

- «Tiljubles» er et retorisk uttrykk. Poenget er at LO ensidig har vedtatt resolusjoner mot Israel uten å stille tilsvarende strenge krav til de øvrige parter i konflikten. Dermed fremtrer LO som partisk i sin behandling av Israel. Poenget er ikke nødvendigvis at fordømmelsen er malplassert, men alt for ensidig.

Poenget er at LO ensidig har vedtatt resolusjoner mot Israel uten å stille tilsvarende strenge krav til de øvrige parter i konflikten. Dermed fremtrer LO som partisk i sin behandling av Israel.

Annet i denne sammenheng?

- Menneskerettighetene står i dag under press. Veldig mange land bryter de forpliktelser de har undertegnet på. Samtidig er de den eneste etiske standard eller referanse vi har med et visst globalt gjennomslag. Derfor må man være på vakt overfor ensidig og politisk bruk av disse som over tid bare kan svekke deres allmenne gjennomslag. Å godta den ensidige påberopelse av menneskerettigheter overfor Israel uten å stille tilsvarende krav til landets fiender, bidrar bare til å svekke menneskerettighetenes autoritet; de blir partiske og partielle, ikke allmenne.

Å godta den ensidige påberopelse av menneskerettigheter overfor Israel uten å stille tilsvarende krav til landets fiender, bidrar bare til å svekke menneskerettighetenes autoritet; de blir partiske og partielle, ikke allmenne.

Sommerstevnet 2018

Program

Påmelding løvhyttefesten 2018 korttur

Påmelding løvhyttefesten 2018 - korttur